Áruhitel hirdetmények

         CETELEM ÁRUHITEL igényléséhez szükséges okmányok:

 

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok:

 

Magyar hatóság által kiállított

  • érvényes állandó személyi igazolvány,vagy
  • érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,vagy
  • érvényes új típusú,kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya,vagy
  • érvényes útlevél és lakcímkártya

Jövedelmet igazoló okmányok:

  • Ha Ön munkavállaló:

– 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (A Magyar Cetelem Zrt formanyomtatványa,vagy a Magyar Cetelem Zrt formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

  •  Ha Ön vállalkozó vagy őstermelő:

– az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

  •  Ha Ön nyugdíjas:

– utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap vagy bankszámla kivonat,vagy utazási igazolvány és nyugdíjszelvény vagy tárgy év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásban részesülők esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat.

 

Bankszámláról történő teljesítés esetén:

– azon bankszámla utolsó 3 havi számlakivonata,melyre a hiteligénylő felhatalmazást ad.

 

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumokat is kérhet.

 

 

 

 

 

 

 

 HIRDETMÉNYEK:

1. Áruhitel Fix 5,75% / 636

HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról
jelen üzletben benyújtott kérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció)
hitelösszeg: 25.000 Ft -tól 1.000.000 Ft-ig
futamidő: 6, 10, 12, 24 hónap
önrész nagysága: nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja kizárólag csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap
36000
késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi: 5,75%
adósságkezelési díj: a.) 540 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.
b.) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
prolongálási díj: 1.550 Ft
követeléskezelési díj: 10.340 Ft
pénztári készpénz befizetési díj: 310 Ft
előtörlesztési díj:
 Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
 Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.
hiteltermék:
Futamidő:
Kamatozás:
Éves ügyleti kamat:
THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):
6 hónap
Fix
5,60%
5,75%
10 hónap
12 hónap
24 hónap
A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást – annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal – Hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Vételár:
500 000 Ft
Referencia THM:
5,75%
Önrész:
0 Ft
Törlesztőrészlet:
22 070 Ft
Hitelösszeg:
500 000 Ft
Futamidő:
24 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat:
5,60 %
Törlesztőrészletek összege:
529 680 Ft
Kezelési dij:
0 Ft
A fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
529 680 Ft
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 5,75% 1.000.000 Ft, 24 hó.
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek
• természetes személy • 18. életévét betöltötte • Magyarországon levő állandó lakcím • igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség • aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
Áruhitel Fix 5,75% / 636
A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Ha Ön vállalkozó
Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltató igazolás hiányában – a Bank döntésétől függően – a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.
Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!
Érvényes: 2020. szeptember 1. napjától visszavonásig, egyidejűleg a 2020. április 1. napjától érvényes Hirdetmény hatályát veszti.
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság4.10 hó ingyen hitel / 107

HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról
az Andreas Stihl Kft. franchise partnereinél 2020. november 20. és 2021. december 31. között benyújtott hitelkérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció, az üzletekben megjelölt termékekre)
hitelösszeg : 25.000 Ft – 1.000.000 Ft-ig
futamidő: 10 hónap
önrész nagysága: nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.
törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap
36000
késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi 3%
adósságkezelési díj: a.) 540 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.
b.) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
prolongálási díj: 1.550 Ft
követeléskezelési díj: 10.340 Ft
pénztári készpénz befizetési díj: 310 Ft
előtörlesztési díj:
 Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
 Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.
hiteltermék:
Futamidő:
Kamatozás:
Éves ügyleti kamat:
THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):
H10
10 hónap
fix
0%
0%
A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást – annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal – Hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Vételár:
500 000 Ft
Referencia THM:
0%
Önrész:
0 Ft
Törlesztőrészlet:
50 000 Ft
Hitelösszeg:
500 000 Ft
Futamidő:
10 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat:
0%
Törlesztőrészletek összege:
500 000 Ft
Kezelési díj:
0 Ft
A fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
500 000 Ft
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 0% 500.000 Ft; 10 hó.
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek
• természetes személy • 18. életévét betöltötte • Magyarországon levő állandó lakcím • igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség • aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
10 hó ingyen hitel / 107
A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Ha Ön vállalkozó
Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltató igazolás hiányában – a Bank döntésétől függően – a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.
Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!
Érvényes: 2020. november 20. napjától 2021. december 31. napjáig, egyidejűleg a 2020. szeptember 1. napjától érvényes Hirdetmény hatályát veszti.
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság5.24 hó ingyen hitel / 86

HIRDETMÉNY
A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról
az Andreas Stihl Kft. franchise partnereinél 2020. november 20. és 2021. december 31. között benyújtott hitelkérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció, az üzletekben megjelölt termékekre)
hitelösszeg : 50.000 Ft – 1.000.000 Ft-ig
futamidő: 24 hónap
önrész nagysága: (a vételár függvényében)
500.000 Ft-ig önrész befizetése nélkül
500.001 Ft-tól minimum a vételár 20%-a
törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.
törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás.
kamatszámítás módja: tőke x éves kamatláb x naptári nap
36000
késedelmi kamat: a lejárt tartozás után évi 3%
adósságkezelési díj: a.) 540 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.
b.) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.
Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.
Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
prolongálási díj: 1.550 Ft
követeléskezelési díj: 10.340 Ft
pénztári készpénz befizetési díj: 310 Ft
előtörlesztési díj:
 Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.
 Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
 Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.
hiteltermék:
Futamidő:
Kamatozás:
Éves ügyleti kamat:
THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet):
H24
24 hónap
fix
0%
0%
A Bank a meghirdetett kondíciókra vonatkozó változást – annak hatályossá válását megelőző legalább 60 nappal – Hirdetményben teszi közzé.
Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:
Vételár:
500 000 Ft
Referencia THM:
0%
Önrész:
0 Ft
Törlesztőrészlet:
20 833 Ft
Hitelösszeg:
500 000 Ft
Futamidő:
24 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat:
0%
Törlesztőrészletek összege:
500 000 Ft
Kezelési díj:
0 Ft
A fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
500 000 Ft
A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 0% 500.000 Ft; 24 hó.
Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek
• természetes személy • 18. életévét betöltötte • Magyarországon levő állandó lakcím • igazolt, rendszeres jövedelem
• tartózkodási címen, vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség • aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
24 hó ingyen hitel / 86
A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsönt.
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Ha Ön munkavállaló
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás. (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)
Ha Ön vállalkozó
Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön őstermelő
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
Ha Ön nyugdíjas
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szól, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
Munkáltató igazolás hiányában – a Bank döntésétől függően – a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.
Egyéb dokumentum
Érvényes adóigazolvány
Jövedelmet igazoló okmányok
Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.
Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz!
Érvényes: 2020. november 20. napjától 2021. december 31. napjáig, egyidejűleg a 2020. szeptember 1. napjától érvényes Hirdetmény hatályát veszti.
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság